ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Internetový obchod Eastendshop.com, který provozuje společnost Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (společnost s ručením omezeným komanditní společnost) se sídlem v Gdaňsku, umístěný na elektronické adrese www. eastendshop.com (dále jen „Eastendshop.com“) věnuje zvláštní pozornost respektování soukromí návštěvníků svých stránek. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou dokumentem, které stanoví pravidla pro zpracování údajů shromážděných společností Eastendshop.com a jejich shromažďování, přístup a způsob ukládání informací použitých na zařízeních kupujícího, také využívaných prostřednictvím cookies, při implementaci elektronických služeb.

Níže uvedená pravidla jsou v souladu s právními normami platnými v Polsku a Evropské unii, zejména s ohledem na zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (konsolidované znění: (Sb. zákonů Zákonů 2016, poz. č. 922, ve znění pozdějších předpisů).

Nepřijetí těchto zásad ochrany osobních údajů znamená nemožnost používat internetový obchod Eastendshop.com.

I. Definice

Internetový obchod Eastendshop.com provozovaný společností Eastend Limited Company Limited Partnership se sídlem v (80-339) Gdaňsku, ul. Grunwaldzka 569, NIP (DIČ): 5842736810, která se nachází na elektronické adrese www. Eastendshop.com (dále jen „Eastendshop.com“) věnuje zvláštní pozornost respektování soukromí návštěvníků svých stránek. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou dokumentem, které stanoví pravidla pro zpracování údajů shromážděných společností Eastendshop.com a jejich shromažďování, přístup a způsob ukládání informací použitých na zařízeních kupujícího, také využívaných prostřednictvím cookies, při poskytování služeb elektronickou cestou.

II. Obecná ustanovení

1. Správcem osobních údajů je společnost Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa se sídlem v (80-339) Gdaňsku, ul. Grunwaldzka 569, zapsaná do Státního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Gdańsk-Północ v Gdaňsku, VII Obchodní oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000517000, NIP (DIČ) 5842736810, REGON (IČO) 222128372, majitel internetového obchodu Eastendshop.com, prodávající prostřednictvím něj zboží bez přítomnosti stran využívajících telekomunikační síť, dále jen „Prodávající“.
2. Obsah webových stránek je majetkem správce údajů a je právně chráněn.
3. Správce údajů neprodává, nezpřístupňuje ani nepřenáší osobní údaje kupujícího třetím osobám bez jejich výslovného a dobrovolného souhlasu.
Správce má právo tak učinit pouze na žádost soudu, státního zastupitelství, policie nebo jiného orgánu oprávněného podat žádost.
4. Pouze se souhlasem kupujícího mohou být jím poskytnuté údaje použity pro marketingové účely.
5. Kupující zůstává anonymní až do prvního nákupu na webu, předplatného elektronického zpravodaje (newsletteru) nebo registrace k vytvoření individuálního účtu na webové stránce. V těchto případech je nutné uvést konkrétní kontaktní údaje, které jsou pak zaslány do systému prostřednictvím zabezpečeného připojení.
6. Se souhlasem se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů se uskutečňuje nákup kupujícího v obchodě Eastendshop.com a současná registrace nebo samoregistrace účtu v obchodě (Sb. zákonů z 2016, pozice č. 922 s pozdějšími změnami). Tyto informace se používají pro účely smlouvy, včetně vystavení dokladu o prodeji (potvrzení o nákupu nebo DPH faktura) a odesílání produktů. Obchod Eastendshop.com je proto oprávněn svěřená data svěřit svým obchodním partnerům pouze za účelem efektivního zpracování objednávek.
7. K osobním údajům shromážděným prodávajícím mají přímý přístup pouze oprávnění zaměstnanci nebo spolupracovníci prodávajícího, jakož i oprávněné osoby provozující obchod, kterým byla udělena příslušná plná moc.
8. Zároveň prodávající informuje, že personalizovaná technika retargetingu může být použita u osob navštěvujících internetový obchod. Pokud se návštěvník rozhodne, že tuto možnost nechce využít, musí kliknout na následující odkaz: http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out.
9. Prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje kupujících v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zákonů z 2016, položka 922, ve znění pozdějších předpisů) a že uplatňuje technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných údajů přiměřenou hrozbám a kategoriím chráněných údajů, a zejména chrání osobní údaje kupujících před zveřejněním neoprávněným osobám, ztrátou nebo poškozením. Údaje jsou zpracovávány za účelem dokončení objednávky a v případě dobrovolného souhlasu mohou být použity také pro účely přímého marketingu vlastních produktů a služeb správce dat.

III. Rozsah a účel shromážděných údajů

1. V závislosti na způsobu vytvoření účtu musí kupující poskytnout následující údaje:
2. Za účelem předložení objednávky musí kupující uvést kontaktní údaje, zejména:
a. e-mailovou adresu
b. heslo
c. identifikátor (login), pod kterým Kupující hodlá vystupovat
d. jméno a příjmení
e. domácí adresu
f. kontaktní telefonní číslo.
3. Při objednávce newsletteru musí kupující poskytnout:
a. e-mailovou adresu (email)
4. Veškerá data poskytnutá kupujícím v objednávce nebo registračním formuláři, která jsou umístěna na webových stránkách obchodu, budou prodávajícím zpracována pouze za účelem plnění smlouvy. Zpracování osobních údajů probíhá v tomto případě v souladu s ustanovením čl. 23 ods. 1 bod 3 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zákonů z roku 2016, poz. č. 922, ve znění pozdějších předpisů).
5. Výše uvedené nevylučuje možnost prodávajícího zpracovat osobní údaje kupujícího za účelem uplatnění nároků na obchodní operace.
6. V závislosti na souhlasu při vyplňování registračního formuláře nebo při zadávání objednávky bude e-mailová adresa poskytnutá kupujícím zpracována prodávajícím za účelem zaslání bezplatného zpravodaje obsahujícího obchodní informace ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zákonů z roku 2013, položka 1422).
7. Obchodní informace budou zasílány s dobrovolným souhlasem dříve poskytnutým prostřednictvím telekomunikačních koncových zařízení ve smyslu telekomunikačního zákona ze dne 16. července 2004 (zákon č. 2004, položka 243, ve znění pozdějších předpisů).
8. Prodávající informuje, že chrání osobní údaje kupujících, kteří jsou podnikateli, v rozsahu, v jakém si centrální registr a informace o hospodářské činnosti nezajišťují zveřejnění, zejména pokud jde o údaje uvedené v čl. 25 zákona ze dne 2. července 2004 o svobodě hospodářské činnosti (konsolidované znění, Sb. zákonů z roku 2013, č. 0 položka 672).
9. Pro účely zasílání Newsletteru může kupující podat prohlášení o vůli, kterým odejme souhlas se zpracováním svých údajů, ve formě e-mailové adresy.
10. Kupující má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale pozastavit jejich zpracování nebo je smazat, pokud jsou neúplné, zastaralé, nesprávné nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.
11. Kupující má právo vznést námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovány za účelem stanoveným v čl. 23 ods. 1 bod 5 zákona o ochraně osobních údajů (Sb. zákonů z roku 2016, položka 922, ve znění pozdějších předpisů) nebo pokud je prodávající hodlá zpracovat pro marketingové účely nebo je převést na jiného správce údajů. V takovém případě může prodávající ponechat v datovém souboru křestní jméno nebo příjmení osoby nebo adresy pouze proto, aby se vyhnul opětovnému použití osoby pro účely námitek.
12. Kupující může provést jakékoli změny v rozsahu svých osobních údajů zasláním řádného prohlášení o úmyslu na adresu prodávajícího.
13. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vymazání údajů kupujícího, pokud je jejich uchování nezbytné pro uplatnění reklamací nebo pokud to vyžaduje platné právo.
14. Poskytování údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro dokončení objednávky, poskytnutí služby přístupu k účtu nebo zasílání newsletteru.
15. Prodávající si vyhrazuje právo shromažďovat IP adresy kupujících, což může být užitečné při:
a. diagnostikování technických problémů se serverem,
b. vytváření statistických analýz, zejména spočívající v určení, z jakých míst bylo zaznamenáno nejvíce návštěv,
c. správě sběru dat,
d. zlepšení řešení používaných v obchodě.

  IV. Typy a účel použitých cookies

  1. Soubory cookie používané správcem jsou bezpečné pro zařízení kupujících. Zejména není možné, aby viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware vstupovaly do zařízení kupujících tímto způsobem. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný kupujícími a přizpůsobit web jednotlivým kupujícím. Soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, jejich čas uložení v zařízení a přiřazená hodnota.
  2. Správce dat používá dva typy souborů cookie:

   Relační soubory cookie - jsou uloženy v zařízení kupujícího a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace se pak trvale odstraní z paměti zařízení. Mechanismus relačních cookies neumožňuje shromažďování osobních údajů ani důvěrných informací ze zařízení kupujícího.

   Trvalé soubory cookie - ukládají se na zařízení kupujících a zůstávají tam, dokud nejsou odstraněny. Ukončení dané relace prohlížeče nebo vypnutí zařízení je neodstraní ze zařízení kupujících. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje stahování jakýchkoli osobních údajů ani důvěrných informací ze zařízení kupujících.

   3. Kupující mají možnost omezit nebo zakázat přístup cookies k jejich zařízení. Pokud použijete tuto možnost, budete moci používat web, s výjimkou funkcí, které svou povahou vyžadují cookies.
   4. Správce dat používá své vlastní soubory cookie pro následující účely
   a. konfigurace webových stránek:
   - přizpůsobení obsahu stránek webové stránky preferencím kupujícího a optimalizaci používání webových stránek,
   - rozpoznání zařízení kupujícího a jeho umístění a zobrazení webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám.
   b. autentizace Kupujících na webových stránkách a zajištění:
   - udržování relací Kupujících (po přihlášení), díky nimž Kupující nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu,
   - správná konfigurace vybraných funkcí webových stránek, umožňující zejména ověření pravosti relace prohlížeče,
   - optimalizace a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných správcem dat.
   c. implementace procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek:
   - přizpůsobení obsahu webové stránky preferencím kupujícího a optimalizaci používání webových stránek, Tyto soubory zejména umožňují rozpoznat základní parametry zařízení kupujícího a správně zobrazit web, přizpůsobený jeho individuálním potřebám,
   - řádné zacházení s partnerským programem, umožňující zejména ověření zdrojů přesměrování Kupujících na stránky Webu;
   - umožnění používání funkcí „Schránka“ a „Nákupní košík“ na Webu.
   d. analýza a výzkum a audit návštěvnosti:
   - vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.
   e. zajištění bezpečnosti a spolehlivosti webové stránky.
   5. Správce dat používá své vlastní soubory cookie pro následující účely:
   a. prezentace multimediálního obsahu na stránkách Webu, které jsou staženy z externího webu, např. youtube,
   b. shromažďování obecných a anonymních statických dat prostřednictvím,
   c. analytické nástroje, např. Google Analytics,
   d. prezentace reklam přizpůsobených preferencím zákazníků pomocí online inzertního nástroje, např. Google AdSense,
   e. přihlášení k webu pomocí webu sociálních sítí, např. Facebook.com,
   f. používání interaktivních funkcí k popularizaci webu prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook.com, Pinterest.com,
   g. použití funkcí pro usnadnění komunikace prostřednictvím Webu, které jsou staženy z externího webu, jako je Live Chat.

    V. Podmínky skladování a přístupu prostřednictvím cookies

    1. Kupující může nezávisle a kdykoli změnit nastavení Cookies a upřesnit podmínky pro jejich uložení a přístup Cookies k zařízení Kupujícího. Změny nastavení uvedených v předchozí větě může kupující provést pomocí nastavení webového prohlížeče. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovaly automatickou manipulaci s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informovaly o každém uložení cookies do zařízení kupujícího. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
    2. Kupující může kdykoli smazat cookies pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá.
    3. Omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
    4. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 (Sb. zákonů roku 2014, položka 243) má uživatel právo rozhodnout o přístupu k souborům cookie do svého počítače jejich výběrem v okně prohlížeče.
    5. Podrobné pokyny pro konfiguraci prohlížečů typu: IE, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari jsou níže:
    Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/cookies
    Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/cz
    Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647
    Safari: http://safari.helpmax.net/cz/setreni-casu/blokovani-obsahu/ 
    Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/en/cookies.html
     VI. Newsletter

     1. Poskytování služby Newsletter (Informační bulletin) spočívá v cyklickém zasílání elektronického informačního bulletinu obsahujícího obchodní informace zveřejňovaného Prodávajícím.
     2. Prodávající poskytuje službu Newsletter zdarma.
     3. Za účelem získání Newsletteru musí kupující:
     a. zadat objednávku zadáním své e-mailové adresy v elektronické podobě dostupné na webových stránkách obchodu a zaškrtnout příslušné zaškrtávací políčko;
     b. souhlasí se zasíláním Newsletteru v souladu s prohlášením uvedeným v elektronickém formuláři,
     c. mají aktivní e-mailovou adresu,
     d. aktivovali odkaz obsažený ve zprávě zaslané automaticky prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.
     4. Po aktivaci odkazu obsaženého ve zprávě uvedené v odstavci 4 bod 3 výše, je mezi stranami uzavřena dohoda o poskytování služby Newsletter.
     5. Kupující může smlouvu o poskytování služby Newsletter ukončit kdykoli zasláním odpovídajícího prohlášení o úmyslu na adresu prodávajícího nebo pomocí odkazu obsaženého v obsahu Newsletteru (zápatí). Prodávající potvrdí ukončení smlouvy zasláním zprávy na e-mailovou adresu kupujícího. Po ukončení smlouvy o poskytování služby Newsletter přestane Prodávající zasílat Newsletter na e-mailovou adresu Kupujícího. Kupující si může Newsletter kdykoli znovu objednat.
     6. Správce údajů prohlašuje, že e-mailová adresa Kupujícího nebude poskytnuta třetím stranám.

      VII. Závěrečná ustanovení

      1. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné informace o službách nebo zboží jiných subjektů než prodávajícího, které byly zveřejněny na webových stránkách obchodu komerčně, přátelsky, na základě vzájemnosti nebo nejsou určeny k dosažení komerčního účinku.
      2. Prodávající neodpovídá za jednání nebo opomenutí kupujících, v důsledku čehož prodávající zpracovává poskytnuté osobní údaje způsobem stanoveným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
      3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit, odebírat nebo upravovat funkce nebo vlastnosti webových stránek Obchodu, jakož i ukončit činnost, převádět práva na Obchod a provádět veškerá soudní jednání povolená příslušnými zákony. Veškeré činnosti prodávajícího nesmí porušovat práva kupujícího.
      4. Kontaktujte Eastendshop.com a jakékoli další dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů by měly být směrovány na adresu prodejce.
      5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Zásad ochrany osobních údajů. Níže uvedené datum je datum platnosti Zásad ochrany osobních údajů v jejich nejnovější verzi.